2013/Jun/09

เลยเอาภาพมาประมวลให้ชมกันครับ
 
ขอโทษด้วยที่ช้าไปหน่อย
 

edit @ 9 Jun 2013 20:38:31 by GraveDigger

2013/May/08

เทคนิคการเป็นล่ามแบบมืออาชีพ (ภาษาญี่ปุ่น) รุ่นที่ 8

เปิดรุ่นใหม่อีกแล้วครับ  ผมเป็นวิทยากรเอง ประสบการณ์ล่ามทั้งล่ามในบริษัทและฟรีแลนซ์รวมเกือบ 20 ปี
 
สนใจ รายละเอียดดังนี้ครับ
 

วันที่จัด วันอังคารที่ 4 – วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556

เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สมาชิก 4,400 + VAT 7% 308 = 4,708 บาท

บุคคลทั่วไป 5,000 + VAT 7% 350 = 5,350 บาท

สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 รับจานวน 30 ท่าน โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81
 

สิ่งที่สำคัญที่สุดในฐานะของการเป็นล่ามก็คือทักษะหรือ Skill การมีความรู้แต่เพียง

อย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอไม่สามารถแปลภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลจากการสำรวจเกี่ยวกับผู้ที่ทาหน้าที่ล่ามที่ประสบปัญหาคือ

1. ไม่รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะด้าน

2. การจับใจความและประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่ต้องแปล

3. การเลือกใช้สานวนที่ฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย

4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่ต้องแปลเช่น 5ส ISO กฎหมาย อื่นๆ เป็นต้น

ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงจะเน้นทักษะในการแปลอย่างมืออาชีพ โดยจะใช้การปฏิบัติจริง

การใช้สำนวนการแปลอย่างง่ายแต่ผู้ฟังสามารถที่จะเข้าใจความหมายในสิ่งที่เราจะสื่อสาร

เทคนิคการจับใจความ เทคนิคการจดโน้ต สานวนการพูดทางธุรกิจที่ใช้งานบ่อย การปฏิบัติ

ตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

Ü ประโยชน์ที่ได้รับ 

¤ สามารถแปลอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ถูกต้อง

¤ สามารถจับใจความและถ่ายทอดความต้องการของผู้พูดไปยังผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง

¤ สามารถใช้สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ฟังและเข้าใจได้ง่าย

¤ ได้รับเทคนิคการจดโน้ตและการจับประเด็นของเนื้อหา

¤ สามารถปฏิบัติตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

วิทยากร 

คุณบัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ 

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

Ü คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

¤ สาหรับล่ามจบใหม่หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี

¤ ผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะด้านการเป็นล่าม

¤ ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ 3 ขึ้นไป

Ü หัวข้อการอบรมและสัมมนา

วันที่หนึ่ง

¤ ล่ามคืออะไร ประเภทของล่าม มารยาทและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ล่ามควรรู้

¤ คำศัพท์เฉพาะและความรู้เบื้องต้นด้านธุรกิจ การผลิต งานบุคคล บัญชี ฯลฯ

2013/Apr/07

ขอโทษที่ทิ้งบล็อกมานาน  เวลามีงานแปลเอกสารเข้ามาทีไร ไม่มีใจทำอย่างอื่น ตั้งหน้าตั้งตาแปลอย่างเดียวทุกที
 
ในยุค AEC ที่กำลังจะมาถึง
ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า AEC ก่อน
AEC มาจาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
 
เมื่อยุค AEC มาถึง หมายถึงคนในกลุ่มอาเซียนสามารถไปมาหาสู่กันโดยแทบไม่มีกำแพงกั้น  ล่ามภาษาญี่ปุ่นจะเป็นยังไง
 
ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แน่นอนบริษัทในเครือญี่ปุ่นก็คงมาเปิดโรงงานแถวนี้มากขึ้น เพราะเปิดที่เดียวไปขายได้ทั่วทั้งอาเซียนโดยไม่มีกำแพงภาษี  แต่ที่เดียวที่ว่าอาจเป็นไทย หรืออาจเป็นเวียดนาม พม่า ฯลฯ ก็ได้  แต่เชื่อว่าไทยก็ยังคงมีโรงงานญี่ปุ่นมากพอสมควร ทำให้ล่ามภาษาญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่
 
แต่อีกด้านหนึ่ง เรื่องของบุคลากร ซึ่งอาจมีการข้ามฟากกันได้ง่ายขึ้น  เช่น อาจมีคนมาเลเซียมาทำงานในไทย หรือคนไทยไปทำงานที่เวียดนาม ฯลฯ มากขึ้น  ภาษาในโรงงานอาจไม่ใช่ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นแล้ว  อาจจำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพิ่มอีกภาษา
 
ผมเคยไปโรงงานในเครือญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง เขามีผู้จัดการคนเวียดนามมาทำงานอยู่ด้วยแล้วละ  โชคดีที่คนเวียดนามคนนั้นเขาพูดภาษาไทยได้  แต่เวลาเขาคิดภาษาไทยไม่ออกก็พูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกัน
 
เพราะฉะนั้น ล่ามญี่ปุ่นในอนาคตอาจไม่เพียงแค่ภาษาญี่ปุ่น กับภาษาไทยอีกแล้ว  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ภาษาอังกฤษเพิ่ม  อีก 5 ปี 10 ปี ล่ามญี่ปุ่นไทยเท่าน้้นอาจไม่พอแล้ว ต้องรู้ภาษาอังกฤษด้วย  แล้วก็อาจมีล่ามคนสิงคโปร์ที่รู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย แน่นอนภาษาอังกฤษเขาได้อยู่แล้วเข้ามาแย่งอาชีพพวกเราก็ได้นะ
 
จะใจเย็นไม่ได้แล้วละ  
 
สำหรับเราก็อีก 5 ปี 10 ปีก็คงเกษียณตัวเองไปนั่งทำงานแปลที่บ้านได้แล้ว เลยไม่ค่อยตกใจ แต่ล่ามรุ่นใหม่ไปเรียนภาษาอังกฤษเอาไว้คงไม่เสียหาย  แต่อย่าทิ้งภาษาญี่ปุ่น และที่สำคัญภาษาไทยก็ต้องหมั่นศึกษาด้วยนะครับ  รู้ศัพท์ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษหมด แต่แปลออกมาเป็นภาษาไทยไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับ